DISCLAIMER

Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze internetsite (www.Kantoorsuper.nl) van Kantoorsuper (hierna: Kantoorsuper), die haar hoofdkantoor heeft aan de Eikenlaan 259 te (2404 BP) Alphen aan den Rijn, en is ingeschreven in het Handelsregister KvK onder dossiernummer 69961913. U wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle merken, auteursrechten, patenten, intellectuele en andere eigendommen die van toepassing zijn c.q. gebruikt of afgebeeld worden op de website van Kantoorsuper behoren te allen tijde aan Kantoorsuper, tenzij zulks uitdrukkelijk anders staat vermeld, dan wel in het geval het intellectuele eigendomsrechten van derden betreft. De intellectuele eigendomsrechten worden op geen enkele wijze in licentie gegeven of overgedragen aan derden.
Elke vorm van reproductie (zulks in de ruimste zin van het woord), ieder gebruik van een kopie, of het verveelvoudigen of verspreiden van (een gedeelte van) de inhoud van de website van Kantoorsuper is strikt verboden, tenzij voorafgaand schriftelijke toestemming van Kantoorsuper is verkregen. Onder (een gedeelte van) de inhoud van de website van Kantoorsuper wordt (onder meer, doch niet uitsluitend) verstaan alle (video- of foto-) afbeeldingen, logo’s, of ander materiaal zichtbaar op de website van Kantoorsuper. Gebruik van (een gedeelte van) de gegevens van de website van Kantoorsuper op een andere website is eveneens verboden. Het is niet toegestaan om (een gedeelte van) de inhoud van de website van Kantoorsuper aan te passen en of te wijzigen.

Uitsluiting aansprakelijkheid
Kantoorsuper verricht bijzonder veel inspanningen om de op de website gegeven informatie zo actueel mogelijk te houden. Het is desondanks mogelijk dat informatie op de website niet (meer) in overeenstemming met de werkelijkheid is. Kantoorsuper aanvaardt voor dergelijke onjuistheden of onvolledigheden geen enkele aansprakelijkheid en kan niet gehouden worden de eventueel als gevolg daarvan geleden schade te vergoeden.
Kantoorsuper staat niet in voor de veiligheid van haar website.
Kantoorsuper sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de website van Kantoorsuper uit, tenzij deze schade het directe gevolg is van opzet of een grove fout van Kantoorsuper. Daarbij dient onder meer (doch niet uitsluitend) gedacht te worden aan schade als gevolg van virussen, computerfraude, schade aan hard- of software. Gebruik van de website geschiedt dan ook geheel voor eigen rekening en risico. Kantoorsuper sluit ten slotte iedere aansprakelijkheid uit voor schade die is ontstaan c.q. is veroorzaakt als gevolg van fouten en (/of) grove opzet van ondergeschikten en niet-ondergeschikten.
Kantoorsuper is niet aansprakelijk c.q. verantwoordelijk voor (de inhoud van de) websites van derden waartoe de bezoeker toegang krijgt via eventuele “hyperlinks” die aanwezig zijn op de website van Kantoorsuper.
De deelnemer c.q. bezoeker van de internetsite van Kantoorsuper is zich er van bewust dat aan het gebruik van internet bepaalde risico’s verbonden zijn.

Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze internetsite en de disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Wijzigingen
Kantoorsuper. behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.