Algemene Voorwaarden Kantoorsuper voor de zakelijke klant

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Dag: kalenderdag;
2. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
3. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de zakelijke
klant of Kantoorsuper in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
4. Zakelijke klant: de natuurlijke – of rechtspersoon, uitsluitend werkzaam in Nederland (gelegen binnen Europa met uitsluiting van overzeese gebiedsdelen), handelend voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
Artikel 2 – Wie is Kantoorsuper
Kantoorsuper is gevestigd aan de Eikenlaan 259-2 te (2404 BP) Alphen aan den Rijn (tevens bezoekadres).
Telefoonnummer: 0172-722019, iedere werkdag te bereiken tussen 09.00 uur en 17.00 uur. E-mailadres: info@kantoorsuper.nl,
KvK-nummer: 69961913,
Btw-identificatienummer: NL085007572B01.
Wanneer vragen of klachten niet direct door Kantoorsuper kunnen worden opgelost, zal Kantoorsuper de zakelijke klant binnen 3 werkdagen een e-mail sturen waarin Kantoorsuper de zakelijke klant aangeeft dat de vraag of klacht wordt verwerkt.
Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Kantoorsuper en op elke via de website www.kantoorsuper.nl tot stand gekomen overeenkomst tussen Kantoorsuper en zakelijke klant. Toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden van de zakelijke klant wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen.
2. Voordat de overeenkomst tot stand komt, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de zakelijke klant beschikbaar gesteld en dient de zakelijke klant via een pop-up scherm aan te geven akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Zonder het akkoord gaan door de zakelijke klant met deze algemene voorwaarden onder gelijktijdig afzien door de zakelijke klant van de toepasselijkheid van diens eigen inkoopvoorwaarden komt er geen overeenkomst tot stand.
3. Omdat de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de zakelijke klant ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de zakelijke klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de zakelijke klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Kantoorsuper niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de zakelijke klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de zakelijke klant van het aanbod en het nadrukkelijk akkoord gaan door de zakelijke klant met deze algemene voorwaarden en eventuele specifieke aanvullende voorwaarden en onder afwijzing van de toepasselijkheid van diens eigen inkoopvoorwaarden (voor zover door de zakelijke klant wordt gebruikt). Via de website van Kantoorsuper wordt aangegeven hoeveel van elk betreffend artikel nog op voorraad ligt. Uitsluitend van op voorraad liggende artikelen kunnen door de zakelijke klant worden besteld, Kantoorsuper accepteert geen orders van artikelen die niet op voorraad liggen en Kantoorsuper accepteert daarom geen leveringen met meerdere levertijden. In theorie kan het zich voordoen, dat de website vermeldt dat een bepaald artikel op voorraad ligt, maar doordat meerdere zakelijke klanten op hetzelfde moment hetzelfde artikel bestellen, kan het artikel, ondanks dat de website vermeldt dat het artikel op voorraad ligt, alsnog uitverkocht is. Alsdan geldt dat wie eerst komt, eerst maalt. De zakelijke klant kan derhalve geen rechten ontlenen aan de op de website vermelde aanwezigheid van artikelen.
2. Indien de zakelijke klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard (door middel van het aanklikken van de “afrekenen”-button), bevestigt Kantoorsuper onverwijld door middel van het door de zakelijke klant opgegeven e-mailadres de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
3. Overeenkomsten komen uitsluitend elektronisch tot stand. Kantoorsuper treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Kantoorsuper zal ten behoeve van het elektronisch betalen passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Kantoorsuper kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de zakelijke klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Kantoorsuper op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
Artikel 6 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan Kantoorsuper producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Kantoorsuper geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn exclusief btw.
Artikel 7 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
1. Kantoorsuper staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Kantoorsuper er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door Kantoorsuper, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de zakelijke klant op grond van de overeenkomst tegenover Kantoorsuper kan doen gelden indien Kantoorsuper is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Kantoorsuper, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de zakelijke klant bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
Artikel 8 – Levering en uitvoering
1. Kantoorsuper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de zakelijke klant aan Kantoorsuper kenbaar heeft gemaakt. Kantoorsuper aanvaardt enkel fysieke adressen en nadrukkelijk geen postbussen. Kantoorsuper kan ten behoeve van de levering enkel de dag waarop de levering plaatsvind kenbaar
maken, het noemen van tijdstippen waarop of blokken op een dag waarbinnen geleverd zal kunnen
worden behoort niet tot de mogelijkheden voor Kantoorsuper.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal
Kantoorsuper geaccepteerde én betaalde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet kan worden uitgevoerd, ontvangt de zakelijke klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Kantoorsuper tot het moment van bezorging aan de zakelijke klant of een vooraf aangewezen en aan Kantoorsuper bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien de zakelijke klant na aflevering constateert dat het afgeleverde is beschadigd, dient de zakelijke klant dit direct aan Kantoorsuper te melden.
Artikel 9 – Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de zakelijke klant verschuldigde bedragen te worden voldaan door middel van de in de website van Kantoorsuper opgenomen betalingswijzen. Na ontvangst van de betaling wordt de verwerking van de order in gang gezet.
2. De zakelijke klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Kantoorsuper te melden.
3. Indien de zakelijke klant, met diverse providers afspraken gemaakt. Betaling op voornoemde wijze geschiedt voor de zakelijke klant bevrijdend.
Artikel 10 – Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Kantoorsuper is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van de zakelijke klant of een derde, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijf- of milieuschade.
2. Kantoorsuper voldoet aan de eisen zoals gesteld in de warenwetregeling levensmiddelen. Kantoorsuper is niet aansprakelijk voor transport van levensmiddelen, of gevolgen daarvan, door de zakelijke klant, ook niet als vervoer geschiedt met behulp van door Kantoorsuper geleverd materiaal.
3. De aansprakelijkheidsuitsluiting als genoemd in artikel 10.1 en 10.2 van deze algemene voorwaarden is niet van toepassing indien de schade bij de zakelijke klant is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Kantoorsuper of haar leidinggevend personeel.
4. Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet/grove schuld van Kantoorsuper, zal de zakelijke klant Kantoorsuper vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de producten en zal de zakeijke klant Kantoorsuper alle schade, waaronder begrepen (juridische) adviseurskosten, vergoeden die Kantoorsuper lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.
5. De zakelijke klant is verplicht het oplopen van verdere of andere schade, voor zover redelijkerwijs mogelijk, te beperken.
6. Voor zover wettelijk is toegestaan, is de verjaringstermijn voor het instellen van schadevorderingen tegen Kantoorsuper beperkt tot één (1) jaar.
Artikel 11 – Geschillen
Op overeenkomsten tussen Kantoorsuper en de zakelijke klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter te Gouda, behalve indien dwingendrechtelijke regels anderszins bepalen.